poniedziałek, 5 listopada 2018

Wydawanie żywnościGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie informuje,że w dniach 14 i 15 listopada będzie wydawana żywność unijna.
Osoby zakwalifikowane prosimy o odbiór żywności w budynku po byłej Vencie

w godz. 10-12.środa, 12 września 2018

Pomoc żywnościowa


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.  Niebawem rozpoczniemy  kolejny etap programu – Podprogram 2018r. Pomocą  żywnościową  w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 7 pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu :   ubóstwa, sieroctwa, bezdomności ,bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych , trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej i ekologicznej. Drugim kryterium uprawniającym jest dochód  który  nie przekracza  200 % kryterium dochodowego  uprawniającego do skorzystania z  pomocy społecznej tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i  1028 zł dla osoby w rodzinie ./ dochód netto /.Od 1 października   dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł a dla osoby w rodzinie 1056 zł. Warunkiem weryfikacji osób uprawnionych , jakich dokonają pracownicy socjalni w tut. ośrodku , jest  wypełnienie  oświadczenia  osoby ubiegającej się  o pomoc żywnościową i  uzyskania skierowania  do otrzymania pomocy. Należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu oraz dokument potwierdzający kryterium określone w art. 7 .  Zapraszamy w godz. 7-10 lub 13-15.
Żywność będzie wydawana w magazynie   w budynku po Vencie . O terminie wydawania żywności ośrodek będzie informował ulotkami wywieszanymi  w sklepach i na tablicach ogłoszeń.  

wtorek, 4 września 2018

Nowe kryteria w pomocy społecznejNowe kryteria w pomocy społecznej.


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. od 1 października 2018r. ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego :

Kryteria dochodowe

- dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości - 701 zł

- dla osoby w rodzinie - w wysokości - 528 zł

- maksymalna kwota zasiłku zasiłku stałego - 645 zł

- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości - 308 zł


środa, 1 sierpnia 2018

Schronisko dla bezdomnych

Informacja o wyborze oferty na
„Świadczenie usług schronienia w postaci schroniska dla bezdomnych”W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na świadczenie ww usług na rok 2018 złożone zostały trzy oferty:
1) Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „JUDYM” Kołaczkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 35
89-200 Szubin
2)      Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9 B
00-151 Warszawa
3)      Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT ul. Długosza 33
64-920 Piła

W/w oferty spełniają wymagane kryteria jakie obowiązywały w zapytaniu ofertowym.
Wybrana została oferta nr 1,
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „JUDYM” Kołaczkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 35
89-200 Szubin
ze względu na najkorzystniejszą cenę.                                                                                                          Kierownik GOPS Wapno

                                                                                          Anna Popiel

czwartek, 19 lipca 2018

Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie ogłasza nabór na stanowisko
Asystenta Rodziny

(umowa zlecenie – 80h/m-c od dnia 1 września  2018r. do 31 grudnia 2018r.)
1.Do obowiązków asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:
 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodziny;
 8. motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”;
 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie;
 17. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodzina;
 18. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 19. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 20. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U z 2015r. poz.1390 ze zmianami), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
Ponadto zadaniami asystenta rodziny będzie świadczenie usług mających na celu zdobycie przez rodzinę kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi poprzez wspieranie rodziny, konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym, w następujących płaszczyznach:
 1. trening kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, tj. pomoc w załatwianiu spraw związanych z utrzymaniem mieszkania w dobrym stanie, podział prac na rzecz domu oraz ich podział na członków rodziny(sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.) pozyskiwanie usług na rzecz domu i rodziny(np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych);
 2. trening budżetowy tj. nauka gospodarowania dostępnymi środkami finansowymi, planowanie i monitorowanie wydatków, wybieranie spraw priorytetowych , nauka oszczędnego gospodarowania mediami;
 3. trening kompetencji w zakresie dbania o zdrowie , obejmujący edukacje i trening w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny, prawidłowego żywienia i pielęgnacji dzieci, a w razie potrzeby leczenia i rehabilitacji;
 4. trening kompetencji w zakresie prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi tj. budowanie prawidłowych więzi miedzy członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka, utrzymania systematycznego kontaktu ze szkołą dziecka;
 5. motywowanie do pogłębiania wiedzy o członkach rodziny w szczególności o dzieciach i aktywnego uczestnictwa w różnych sferach życia członków rodziny;
 6. trening kompetencji w zakresie organizowania czasu wolnego;
 7. pomoc rodzinie w rozszerzaniu kontaktów, stymulowanie klientów do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości: osób, grup, instytucji lub ułatwianiu mu tego np. poprzez towarzyszenie i wsparcie;
 8. współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie podjętej pracy z rodziną i pomocy w rozwiązywaniu jej problemów;
 9. monitorowanie i wspieranie procesu zmian, wzmacnianie i pokazywanie rezultatów własnych osiągnięć, dalsze budowanie aktywnej postawy członków rodziny.
Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy Wapno oraz nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
Z uwagi na charakter pracy asystenta rodziny i powierzone obowiązki, bardzo istotne są predyspozycje osobowościowe osób chcących pracować w tym charakterze. Asystent powinien być powiernikiem rodziny, który wysłuchuje, wspiera i doradza, a nie żąda i autorytatywnie wskazuje cele do osiągnięcia. Ponadto, asystent rodziny powinien zachowywać bezstronność w relacjach z rodziną, dyskrecję, a także wyzbyć się wszelkich uprzedzeń, które uniemożliwiałyby przejrzyste spojrzenie na sytuacje.
2. Oprócz powyższych zadań Wykonawca zobowiązany będzie do:
 1. przedłożenia Zleceniodawcy Planu pracy z rodziną, obejmujący zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także terminy ich realizacji i przewidywane efekty;
 2. przedłożenia Zleceniodawcy w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający:
 1. miesięcznego zestawienia wizyt u rodzin objętych asystenturą z podaniem terminów i ilości godzin świadczenia usług ,
 2. rachunku za wykonaną usługę,
 3. karty pracy z rodziną( zawierającej datę każdego spotkania, uzyskanych w trakcie spotkania informacji, a także ewentualnych uwag i oświadczeń uczestnika);
 1. przedłożenia Zleceniodawcy sprawozdania z zakończenia pracy w środowisku w zakresie diagnozy środowiskowej i realizacji planu pracy z rodziną.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób objętych usługami asystenta rodziny oraz wymiaru liczby godzin wykonywania usług asystenta rodziny.
3.Wymagania konieczne:
1)  obywatelstwo polskie; 
2) asystentem rodziny może być osoba, która spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2016r. poz. 575 z póź .zm.) , tj.: - wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub -wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub -wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 3) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 4) wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 
5)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe .

4.Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1)  życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie; 
2)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; 
3)  kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie; 
4)  podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe; 
5) podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona; 
6)  podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; 
7) podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji asystenta rodziny 8)  podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2016 r. poz.922 ze zm.)”.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w terminie
do 3 sierpnia 2018r. do godz. 15.00 na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 62-120 Wapno ul.Solna 3/3

Oferowane stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.

                                                                   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                      w Wapnie
                                                                                                      Anna Popiel


poniedziałek, 16 lipca 2018

Zapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych


Gmina Wapno                                                                                             Wapno, dnia 16 lipiec 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rodzaj zamówienia: świadczenie w 2018r. usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wapno


Postępowanie jest prowadzone w związku z ustawą o finansach publicznych z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm,) w oparciu o art. 4 pkt. 8.


I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Wapno , ul. Solna 1/3, 62-120 Wapno
NIP 7661989939 , REGON 570791320
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie
Ul. Solna 3/3, 62-120 Wapno
Tel. 67 26 87 303
Faks 67 26 87 303
Adres e-mail: gops.wapno @op.pl


II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
1. Świadczenie w 2018r. usług schronienia w postaci schroniska dla bezdomnych
a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Wapno (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. Dz. U. z 2017 r., poz.1769 ze zm.),
b) potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Wapno.
2. Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt. 1, odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku (o którym mowa w punkcie 1.1) dla osób bezdomnych, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie. Decyzje zawierać będą: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.
3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt 1 lit.a,b następującego zakresu usług:
a) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
b) jednego gorącego posiłku dziennie,
c) środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania,
d) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
e) pomocy w sprawach formalno – prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp.-zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
f) zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu,
g) prowadzenia pracy socjalnej szczególnie dla osób, które podpisały kontrakt socjalny-opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.
4. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku
do schroniska wyniesie do 2 osób bezdomnych .
5.Liczba osób wymagających schronienia: ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wapno, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
6. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia.
7. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS w Wapnie.
a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia,
b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.


III .Termin realizacji zamówienia:
od daty podpisania umowy do 31.12.2018 r.
IV. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę,
 3. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania usług oraz zatrudniona kadra posiada wymagane kwalifikacje,
 4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,
 5. spełniają standardy podstawowych usług i minimalny standard obiektów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r.(D. U. z 2018r. poz. 896) w sprawie minimalnych standardów noclegowych, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni z uwzględnieniem zapisów art. 4 z dnia 8 lutego 2018r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 700)
Zamawiający uzna wyżej wymienione warunki za spełnione, jeśli wykonawca oświadczy, iż spełnia w/w warunki – w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2)
V. Warunki i zakres realizacji:
 1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.
 2. Stawkę godzinową należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1).
 3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

VI. Kryteria wyboru oraz sposób złożenia oferty:
najniższa cena za dzień usługi za osobę bezdomną zaoferowana przez oferenta.
1. Sposób przygotowania oferty :
a) wypełniony formularz ofertowy wg złącznika nr 1 – wzór oferty
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2
2. Miejsce i termin złożenia ofert
Oferty można składać w następujący sposób :
a) drogą elektroniczną na adres e mail : gopswapno@op.pl
b) drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Solna 3/3 62-120 Wapno
Oferty należy składać do 31.07.2018 r. do godz. 15.00.
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w termie 7 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej gopswapno.blogspot.com
Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
3. Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie:
Anna Popiel – Kierownik
Violetta Bilska – Specjalista Pracy Socjalnej
Tel. 67 26 87 303
Email: gops.wapno@op.pl
Załączniki :
 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków
 3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie Anna Popiel


Załącznik Nr 1
do Zapytania ofertowego
z dnia 16 lipca 2018 r.
Gmina Wapno , ul. Solna 1/3, 62-120 Wapno
NIP 7661989939 , REGON 570791320
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie
Ul. Solna 3/3, 62-120 Wapno
Tel. 67 26 87 303 Faks 67 26 87 303 Adres e-mail: gops.wapno @op.pl

F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
Informacja o Wykonawcy:
  1. Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………...
  2. Siedziba,adres Wykonawcy:………………………………………………………………………...
  3. Tel/fax:………………………………………………………………………………
  4. E-mail:……………………………………………………………………………….
Składam ofertę na realizację zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wapno”
dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy następującej treści :
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ..........................zł. za dzień usługi dla osoby bezdomnej
Obowiązujący podatek
VAT............%....................................................................................zł.
Cena brutto ........................................................................................zł.
Słownie : ...................................................................................................................................zł.
2.Oświadczam/y, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3.Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/wnosimy do nich zastrzeżeń.
4.Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki.


5.Oświadczamy, że firma jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym
 NIP................................................................................................................................................


………………………………………
miejscowość i data


…………………………………….
podpis osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
………………..……....... ……..………………………….

Miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy


Załącznik Nr 2
do Zapytania ofertowego
z dnia 16 lipca 2018 r.


  1. OŚWIADCZENIE

  2. O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUNazwa Wykonawcy

Siedziba, adres Wykonawcy

                                                                                                                
Tel./fax

E-mailOświadczam/y,

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wapno”


że Wykonawca spełnia warunki dotyczące:


 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Bycia podmiotem posiadającym cele statutowe obejmujące prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym.
 3. Bycia podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę.
 4. Posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.
 5. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.
 6. Dysponowania odpowiednimi osobami, zdolnymi do prawidłowej realizacji zamówienia.
 7. Pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia.
 8. Spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia.


………………………………………
miejscowość i data


…………………………………….
podpis osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy


………………..……....... ……..………………………….
Miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

wtorek, 3 lipca 2018
INFORMACJA
Od 1 lipca 2018 r. ruszył proces składania wniosków o przyznanie świadczenia " Dobry Start" drogą elektroniczną. Przyznanie wnioskowanego świadczenia nie wymaga wydawania decyzji administracyjnej, tym samym nie należy jej oczekiwać. Organ prześle wnioskodawcy jedynie informację o jego przyznaniu na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Natomiast w przypadku nie wskazania adresu e-mail organ odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje jedynie o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie będzie udostępniał informację dla wnioskodawców z następującego adresu poczty elektronicznej:


gops.wapno@op.pl


Ponadto tutejszy Ośrodek zwraca się z uprzejmą prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia "Dobry Start" o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

środa, 13 czerwca 2018

Prośba o pomoc


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie zwraca się z 

uprzejmą prośbą o pomoc w doposażeniu mieszkań potrzebującym 

rodzinom. W chwili obecnej poszukujemy sprzętu AGD tj. dwie 

pralki, dwie lodówki, gazówka, maszynka elektryczna do 

gotowania, telewizor. Potrzebne są również 2 tapczany, meble 

pokojowe , pościele, powłoki do pościeli, koce.


Darczyńców prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny                


672687303 


Dziękujemy za pomoc.