wtorek, 18 grudnia 2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - USŁUGI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - USŁUGI
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wapno

piątek, 30 listopada 2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - USŁUGI


                                                                                                                               Wapno, 30-11-2018 r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - USŁUGI
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wapno

( Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
- art. 4 pkt.8)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - USŁUGI


                                                                                                                                Wapno, 30-11-2018 r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - USŁUGI
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wapno

( Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
- art. 4 pkt.8)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - USŁUGI


                                                                                                                              Wapno, 30-11-2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - USŁUGI
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi (w tym dzieci z autyzmem) z terenu gminy Wapno

( Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
- art. 4 pkt.8)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - USŁUGI


                                                                                                                          Wapno, 30-11-2018 r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - USŁUGI
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wapno

( Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
- art. 4 pkt.8)

poniedziałek, 5 listopada 2018

Wydawanie żywnościGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie informuje,że w dniach 14 i 15 listopada będzie wydawana żywność unijna.
Osoby zakwalifikowane prosimy o odbiór żywności w budynku po byłej Vencie

w godz. 10-12.środa, 12 września 2018

Pomoc żywnościowa


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.  Niebawem rozpoczniemy  kolejny etap programu – Podprogram 2018r. Pomocą  żywnościową  w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 7 pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu :   ubóstwa, sieroctwa, bezdomności ,bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych , trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej i ekologicznej. Drugim kryterium uprawniającym jest dochód  który  nie przekracza  200 % kryterium dochodowego  uprawniającego do skorzystania z  pomocy społecznej tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i  1028 zł dla osoby w rodzinie ./ dochód netto /.Od 1 października   dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł a dla osoby w rodzinie 1056 zł. Warunkiem weryfikacji osób uprawnionych , jakich dokonają pracownicy socjalni w tut. ośrodku , jest  wypełnienie  oświadczenia  osoby ubiegającej się  o pomoc żywnościową i  uzyskania skierowania  do otrzymania pomocy. Należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu oraz dokument potwierdzający kryterium określone w art. 7 .  Zapraszamy w godz. 7-10 lub 13-15.
Żywność będzie wydawana w magazynie   w budynku po Vencie . O terminie wydawania żywności ośrodek będzie informował ulotkami wywieszanymi  w sklepach i na tablicach ogłoszeń.  

wtorek, 4 września 2018

Nowe kryteria w pomocy społecznejNowe kryteria w pomocy społecznej.


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. od 1 października 2018r. ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego :

Kryteria dochodowe

- dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości - 701 zł

- dla osoby w rodzinie - w wysokości - 528 zł

- maksymalna kwota zasiłku zasiłku stałego - 645 zł

- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości - 308 zł


środa, 1 sierpnia 2018

Schronisko dla bezdomnych

Informacja o wyborze oferty na
„Świadczenie usług schronienia w postaci schroniska dla bezdomnych”W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na świadczenie ww usług na rok 2018 złożone zostały trzy oferty:
1) Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „JUDYM” Kołaczkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 35
89-200 Szubin
2)      Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9 B
00-151 Warszawa
3)      Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT ul. Długosza 33
64-920 Piła

W/w oferty spełniają wymagane kryteria jakie obowiązywały w zapytaniu ofertowym.
Wybrana została oferta nr 1,
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „JUDYM” Kołaczkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 35
89-200 Szubin
ze względu na najkorzystniejszą cenę.                                                                                                          Kierownik GOPS Wapno

                                                                                          Anna Popiel

czwartek, 19 lipca 2018

Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie ogłasza nabór na stanowisko
Asystenta Rodziny

(umowa zlecenie – 80h/m-c od dnia 1 września  2018r. do 31 grudnia 2018r.)
1.Do obowiązków asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:
 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

poniedziałek, 16 lipca 2018

Zapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych


Gmina Wapno                                                                                             Wapno, dnia 16 lipiec 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rodzaj zamówienia: świadczenie w 2018r. usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wapno


Postępowanie jest prowadzone w związku z ustawą o finansach publicznych z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm,) w oparciu o art. 4 pkt. 8.

wtorek, 3 lipca 2018
INFORMACJA
Od 1 lipca 2018 r. ruszył proces składania wniosków o przyznanie świadczenia " Dobry Start" drogą elektroniczną. Przyznanie wnioskowanego świadczenia nie wymaga wydawania decyzji administracyjnej, tym samym nie należy jej oczekiwać. Organ prześle wnioskodawcy jedynie informację o jego przyznaniu na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Natomiast w przypadku nie wskazania adresu e-mail organ odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje jedynie o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie będzie udostępniał informację dla wnioskodawców z następującego adresu poczty elektronicznej:


gops.wapno@op.pl


Ponadto tutejszy Ośrodek zwraca się z uprzejmą prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia "Dobry Start" o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

środa, 13 czerwca 2018

Prośba o pomoc


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie zwraca się z 

uprzejmą prośbą o pomoc w doposażeniu mieszkań potrzebującym 

rodzinom. W chwili obecnej poszukujemy sprzętu AGD tj. dwie 

pralki, dwie lodówki, gazówka, maszynka elektryczna do 

gotowania, telewizor. Potrzebne są również 2 tapczany, meble 

pokojowe , pościele, powłoki do pościeli, koce.


Darczyńców prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny                


672687303 


Dziękujemy za pomoc.

wtorek, 12 czerwca 2018

Uwaga nowy okres zasiłkowy świadczenia rodzinne


UWAGA !!!

osoby pobierające świadczenia

rodzinne

Od 1 listopada 2018 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 

świadczeń rodzinnych.


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na

 nowy okres zasiłkowy są przyjmowane


od dnia 1 sierpnia 2018 r. w tut. Ośrodku 

 ul. Solna 3/3, Wapno ( biuro nr 2)   

   a w przypadku wniosków składanych drogą 

elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Wnioski wraz z kompletem dokumentów przyjmowane będą w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie ul. Solna 3/3, biuro nr 2 w dniach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00. Informacje można uzyskać również dzwoniąc pod numer 67-2687-303.
Nowy okres zasiłkowy w Funduszu alimentacyjnym


U W A G A ! ! ! !
O s o b y   p o b i e r a j ą c e   ś w i a d c z e n i a
z    f u n d u s z u    a l i m e n t a c y j n e g o


Od 1 października 2018 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku ( w wersji papierowej) , a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Wnioski wraz z kompletem dokumentów przyjmowane będą w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie ul. Solna 3/3, pokój nr 2 w dniach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00. Informacje można uzyskać również dzwoniąc pod numer 67-2687-303.

piątek, 8 czerwca 2018

Zryczałtowany dodatek energetyczny


Zryczałtowany dodatek energetyczny


Osoby uprawnione do świadczenia
Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.
Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
 • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 i 984, z 2015 r. poz. 693 i 1220 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1250), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. wynosi:
 • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,35 zł / miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,92 zł / miesiąc.

Wymagane dokumenty
W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie biuro nr 2 wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:
 • kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
 • rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną  (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów.
W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznaje się na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego. Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca na wskazany we wniosku rachunek bankowy, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.


Kiedy świadczenie nie przysługuje
Zryczałtowany dodatek energetyczny nie przysługuje gdy:
 • osoba wnioskująca nie ma ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego;
 • osoba wnioskująca nie zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
 • osoba wnioskująca nie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. - o dodatkach mieszkaniowych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.